Школа раннего развития
Детский клуб «Лоло»
Киев 
 
228 - 98 - 19
Мы в соцсетях: Детский клуб Лоло в Facebook    
 

Договор оферты

 
 Договір публічної оферти про навчання у сфері
дошкільної або позашкільної освіти

м. Київ                                                                                                                                                                            «01» березня 2016 року

Прочитайте уважно текст даної публічної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом даної оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт даної оферти, пропонуємо Вам відмовитися від навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у Позашкільному навчальному закладі «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» або уточнити цікавлячу Вас інформацію за тел. (044) 228-98-19, (044) 227-02-50
У випадку прийняття умов даної публічної оферти Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)
Викладений нижче текст Договору публічної оферти про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією Позашкільного навчального закладу «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», який має Ліцензію номер 892552 на здійснення навчання у сфері дошкільної освіти (виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку), видану 18 лютого 2016 року Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)  Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, укласти Договір публічної оферти про навчання у сфері дошкільної освіти, на визначених ним умовах та відповідно до обраної Заявки на навчання, яка автоматично є невід’ємним Додатком №1 до даного Договору.
Договір публічної оферти про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору публічної оферти про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору публічної оферти про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти без будь-яких виключень та/або обмежень.

1. Загальні положення
Договір публічної оферти про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою Позашкільного навчального закладу «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», що надалі іменується «ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» або «Заклад», адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України, що надалі іменуються «Батьки або особи, що їх замінюють», укласти Договір публічної оферти про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти, що надалі іменується «Договір», відповідно до обраної Заявки на навчання, яка автоматично є невід’ємним Додатком №1 до даного Договору, на викладених нижче умовах.
Надалі по тексту даного Договору ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» або Заклад та Батьки або особи, що їх замінюють, разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді Закладу за адресою проспект Оболонський, 15-В, та сайті Закладу http://newpokolin.kiev.ua та http://www.lolo.kiev.ua і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Батькам або особам, що їх замінюють, до моменту здійснення ними акцепту умов даного Договору.
 
2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення
2.1. Під терміном «Заявка на навчання» розуміється одна Заявка на навчання з переліку Заявок на навчання, розміщених на інформаційному стенді та сайті Закладу, обрана Батьками або особами, що їх замінюють, відповідно до віку дитини, переліку предметів, періодичності проведення занять, вартості навчання тощо, яка затверджується керівництвом Закладу та є невід’ємним Додатком №1 до даного Договору.
2.2. Під терміном «Батьки або особи, що їх замінюють» розуміється фізична особа (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю, або опікуном дитини, яка буде навчатися у Закладі.

3. Предмет Договору
Предметом даного Договору є навчання дітей Батьків або осіб, що їх замінюють, у сфері дошкільної або позашкільної освіти у ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», відповідно до обраної Заявки на навчання, яка є невід’ємним Додатком № 1 до даного Договору, на визначених даним Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору
4.1. Договір укладається між Закладом та Батьками або особами, що їх замінюють, у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.
4.2. Акцептом умов даного Договору є здійснення Батьками або особами, що їх замінюють, дій, визначених п. 4.5. даного Договору.
4.3. Акцепт умов даного Договору означає повне і беззастережне прийняття Батьками або особами, що їх замінюють, всіх умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень, і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про навчання у сфері дошкільної або позашкільної освіти в ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» відповідно до обраної Заявки на навчання, яка автоматично є невід’ємним Додатком №1 до даного Договору.
4.4. Перед укладанням вказаного Договору, Батьки або особи, що їх замінюють, надають наступний перелік необхідних документів:
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка;
копія паспорту та ідентифікаційного номеру Батьків або осіб, що їх замінюють.
4.5. Батьки або особи, що їх замінюють, здійснюють акцепт даного Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на інформаційному стенді або на сайті Закладу шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
- оплата Батьками або особами, що їх замінюють, навчання дитини у Закладі;
- заповнення Батьками або особами, що їх замінюють, обраної ними Заявки на навчання, відповідної форми та змісту, затвердженої керівництвом Закладу, яка є невід’ємним Додатком №1 до даного Договору;
- надання Батьками або особами, що їх замінюють, документів, перелічених у п.4.4. даного Договору.
Будь-яка з вказаних дій в окремості, яка виконана Батьками або особами, що їх замінюють, свідчить про те, що Батьки або особи, що їх замінюють ознайомлені з даним Договором і згодні з його умовами в повному обсязі.
4.6. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов'язуються повідомляти при заповнені обраної Заявки на навчання (самостійно вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.
4.7. Термін акцепту не обмежений.
4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення обраної Заявки на навчання і діє протягом усього терміну навчання, або до моменту його розірвання з підстав, визначених умовами даного Договору та/або нормами чинного законодавства.
4.9. Укладання даного Договору означає, що Батьки або особи, що їх замінюють:
- у необхідному для них обсязі ознайомилися з правилами проведення навчання;
- визнають безумовну придатність педагогічного персоналу ПНЗ «Центр сучасної освіти «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», приміщень, та правил здійснення всіх дій, описаних в даному Договорі; 
- приймають всі умови, визначені даним Договором без зауважень.
 
5. Порядок розрахунків
5.1. Навчання дитини Батьків або осіб, що їх замінюють, здійснюється на оплатній основі відповідно до вартості навчання, вказаній у обраній Батьками або особами, що їх замінюють, Заявці на навчання, яка є невід’ємним Додатком №1 до даного Договору.
5.2. Оплата навчання здійснюється Батьками або особами, що їх замінюють, щомісячно протягом навчального року шляхом внесення попередньої оплати у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Закладу через банківські установи протягом всього терміну навчання дитини, або іншим способом, не забороненим чинним законодавством.
5.3. Попередня оплата навчання за наступний місяць здійснюється Батьками або особами, що їх замінюють, не пізніше 30 (31) числа поточного місяця.
5.4. Оплата, внесена Батьками або особами, що їх замінюють, у разі одностороннього припинення даного Договору Закладом, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Батьків або осіб, що їх замінюють, – не повертається.

6. Права та обов’язки Закладу
6.1. Заклад зобов’язаний:
6.1.1. До початку проведення навчання дитини ознайомити Батьків або осіб, що їх замінюють, з правилами відвідування, поводження та безпеки в ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ».
6.1.2. Здійснювати навчання дитини на рівні не нижче державних стандартів якості освіти.
6.1.3. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, обраного переліку предметів та змісту навчальної програми.
6.1.4. Розвивати творчі здібності та інтереси дитини.
6.1.5. Зберігати місце за дитиною у випадку її хвороби впродовж місяця, за умов вчасного повідомлення Батьками або особами, що їх замінюють, керівництва Закладу про хворобу дитини, оплати навчання дитини відповідно до умов обраної Заявки на навчання та надання медичної довідки про хворобу дитини.
6.1.6. Надавати консультативну допомогу Батькам або особам, що їх замінюють у навчанні та вихованні дитини.
6.1.7. Навчати дитину по навчальним програмам, в тому числі авторським, із залученням висококваліфікованих педагогів.
6.1.8. Використовувати сучасні навчальні методики та технології.
6.1.9. Дотримуватися санітарних норм для дошкільних та позашкільних установ.
6.2. Заклад має право:
6.2.1. Не допускати до Закладу осіб, в тому числі, Батьків або осіб, що їх замінюють, у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.
6.2.2. Відрахувати дитину з Закладу при наявності медичного висновку про стан здоров’я дитини, що перешкоджає її навчанню в ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», за заявою Батьків або осіб, що їх замінюють, а також у випадку відсутності дитини протягом 1 (одного) місяця без поважної причини.
6.2.3. Відрахувати дитину з Закладу при несвоєчасній оплаті за навчання.
6.2.4. Відрахувати дитину з Закладу при невиконанні Батьками або особами, що їх замінюють, правил відвідування, поводження та безпеки у ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ».
6.2.5. Не приймати до відвідування занять хворої дитини.
6.2.6. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні Батьками або особами, що їх замінюють, своїх зобов’язань, повідомивши про це Батьків або осіб, що їх замінюють, за 2 (два) тижні.
6.2.7. Розпочати навчання дитини тільки після повної оплати Батьками або особами, що їх замінюють, за навчання дитини відповідно до порядку оплати та вартості навчання, зазначеної у обраній Заявці на навчання.
6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни до даного Договору, з попередньою їх публікацією на інформаційному стенді або сайті ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації.
6.2.9. Не розглядати претензій Батьків або осіб, що їх замінюють, та не повертати кошти за навчання у разі, якщо це стосуються невиконання чи неналежного виконання Батьками або особами, що їх замінюють, своїх зобов’язань по даному Договору.

7. Права та обов’язки Батьків або осіб, що їх замінюють
7.1. Батьки або особи, що їх замінюють зобов’язані:
7.1.1. Перед оплатою навчання ознайомитися з даним Договором та упродовж усього періоду його дії дотримуватися умов, визначених у ньому.
7.1.2. Заповнити бланк обраної Заявки на навчання, шляхом запису правдивих даних та відомостей, що містяться у бланку Заявки, та здати заповнений бланк Заявки на навчання представнику (працівнику) Закладу, відповідальному за прийом та оформлення дітей для подальшого навчання в ПНЗ «Центр сучасної освіти «НОВЕ ПОКОЛІННЯ».
7.1.3. Перед початком навчання ознайомитися з правилами поводження, відвідування та безпеки в ПНЗ «Центр сучасної світи «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», у разі виникнення запитань, поставити їх працівнику Закладу.
7.1.4. Дотримуватись положень даного Договору та правил поводження, відвідування та безпеки в ПНЗ «Центр сучасної освіти «НОВЕ ПОКОЛІННЯ».
7.1.5. Заздалегідь сповіщати керівництво Закладу про причини відсутності дитини, в тому числі про хворобу дитини.
7.1.6. Щодня особисто (або особи, вказані у Заявці на навчання) передавати й забирати дитину у педагога, не передавати дитину особам, які не досягли 16 років, особам у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, особам психічно-нездоровим.
7.1.7. Взаємодіяти із Закладом в усіх напрямках виховання й навчання дитини.
7.1.8. Виконувати рішення керівництва Закладу.
7.1.9. У ході навчання дитини виконувати законні вимоги працівників Закладу, умови даного Договору та проявляти повагу до працівників Закладу.
7.2. Батьки або особи, що їх замінюють мають право: 
7.2.1. Навчати дитину згідно умов даного Договору та відповідно до обраної ними Заявки на навчання.
7.2.2. Вимагати виконання Статуту Закладу та умов даного Договору.
7.2.3. Вибирати для навчання додаткові заняття шляхом подання нової Заявки (ок) на навчання та оплати їх вартості.
7.2.4. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це керівництва Закладу за 2 (два) тижні.
7.2.5. Вносити оплату за навчання будь-яким з передбаченим даним Договором або чинним законодавством способом.

8. Правила відвідування, поводження і безпеки в Закладі
8.1. До відвідування Закладу допускаються Батьки або особи, що їх замінюють, довірені особи, особи в разовому порядку по заяві підписаній Директором Закладу.
8.2. Дозволяється відвідувати Заклад під час проведення занять за умови, що це не перешкоджає навчальному процесу, здійснення відео-, фотозйомок відбувається лише з письмового дозволу керівництва Закладу.
8.3. Під час перебування у Закладі Батьки або особи, що їх замінюють, довірені особи, діти та інші відвідувачі повинні неухильно виконувати всі вказівки працівників Закладу, дотримуватися правил техніки безпеки, пожежних та санітарних норм.
8.4. Хвора дитина до навчальних занять не допускається.
8.5. Дитина при відвідуванні Закладу повинна бути в охайному вигляді:
- чисто вимита і причесана;
- у чистому одязі та взутті, мати змінне взуття;
- повинна мати спортивну форму для занять оздоровчою гімнастикою.
8.6. Батькам або особам, що їх замінюють, необхідно вийняти з кишень одягу дитини будь-які тверді і гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші коштовні речі у кишенях.
 
9. Відповідальність Сторін
9.1. Батьки або особи, що їх замінюють, згодні з тим, що Заклад не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення їм та/або їх дитині матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання їм та/або їх дитині будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті, внаслідок порушенням ними та/або їх дитиною, або будь-якою третьої особою, правил і умов даного Договору.
9.2. Заклад несе відповідальність перед Батьками або особами, що їх замінюють тільки у розмірі суми передоплати, документально підтвердженої, зокрема, квитанцією про банківський переказ або іншим платіжним документом, що підтверджує оплату за навчання дитини.
9.3. Заклад не несе відповідальності за збитки Батьків або осіб, що їх замінюють, що виникли в результаті: невірного заповнення обраної Заявки на навчання, порушення Батьками або особами, що їх замінюють встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки, та відмови в навчанні дитини Батьків або осіб, що їх замінюють відповідно до п. 6.2.1. даного Договору.
9.4. Заклад несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в даному Договорі.
9.5. Батьки або особи, що їх замінюють несуть всю відповідальність за достовірність даних та відомостей, вказаних ними в обраній Заявці на навчання. У випадку, якщо Батьки або особи, що їх замінюють не вказали або невірно вказали персональні дані, відомості, Заклад не відповідає за збитки Батьків або осіб, що їх замінюють, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Батьків або осіб, що їх замінюють.
9.6. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням умов даного Договору.
9.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
9.8. У випадку порушення Батьками або особами, що їх замінюють умов даного Договору, Заклад не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в даному Договорі.
9.9. За порушення одного з пунктів дійсних умов даного Договору, Заклад залишає за собою право або не допустити дитину Батьків або осіб, що їх замінюють, до відвідування занять у Закладі, або заборонити входити до приміщень Закладу, де проводяться заняття, Батькам або особам, що їх замінюють, які порушили умови даного Договору. У цьому випадку, гроші, сплачені за навчання, не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Батькам або особам, що їх замінюють, приймає керівництво Закладу, рішення якого є остаточним.

10. Зміна і розірвання Договору
10.1. Заклад має право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору, шляхом публікації змін на інформаційному стенді або сайті Закладу. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
10.2. При внесенні Закладом до даного Договору істотних змін, що впливають на можливість навчання дитини Батьків або осіб, що їх замінюють, Заклад повідомляє про такі зміни Батьків або осіб, що їх замінюють, шляхом публікації таких змін на сайті Закладу не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.
10.3. Даний Договір може бути розірвано у наступних випадках:
10.3.1. Батьками або особами, що їх замінюють, в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання освітніх послуг, яка має бути надана керівництву Закладу за 2 (два) тижні до припинення навчання дитини.
10.3.2. На інших підставах, передбачених даним Договором та/або чинним законодавством України.
10.3.3. Зміна умов даного Договору з ініціативи Батьків або осіб, що їх замінюють може мати місце тільки до здійснення акцепту, передбаченого в п. 4.5 даного Договору.

11. Вирішення суперечок
11.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Батьків або осіб, що їх замінюють, з доданням платіжного документа про оплату навчання.
11.2. Заклад після отримання від Батьків або осіб, що їх замінюють, претензії зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Батькам або особам, що їх замінюють, мотивовану відмову.
11.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Закладу.

12. Інші положення
12.1. Батьки або особи, що їх замінюють, гарантують, що всі умови даного Договору їм зрозумілі, і вони приймають їх безумовно і в повному обсязі.
12.2. У частині, не врегульованій даним Договором, Заклад та Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
12.3. Заклад за даним Договором є: Позашкільним навчальним закладом «Центр сучасної освіти «НОВЕ ПОКОЛІННЯ», Ліцензія  номер 892552 на здійснення навчання у сферах дошкільної освіти, видана 18 лютого 2016 року Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) Департаментом освіти і науки, молоді та спорту.
12.4. Юридична адреса Закладу: 04205, м. Київ, проспект Оболонський, 15-В, тел. (044) 227-02-50.